Adidas Questar Boost Running Shoes Womens Pink/Grey/Purple Fitness Trainers BA9309

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
499.90 NIS 299.90 NIS

- 40%
Questar Boost Shoes: A running shoe with sneaker looks and plenty of cushioning for casual runners. A running shoe with sneaker style. Powered with boost™ for endless energy return, these women's running shoes are designed to cruise along the pavement. They feature a breathable open mesh upper. Weight: 265 g...
להגביר את הנעליים מבקש: נעל ריצה עם מראה הנעל והרבה ריפוד עבור רצים מזדמנים. . נעל ריצה עם בסגנון נעלי ספורט מופעל עם דחיפה™ להחזרת אנרגיה אינסופית, נעלי הריצה של נשים אלה נועדו לשייט לאורך המדרכה. הם כוללים לנשימה לפתוח רשת העליון. משקל: 265 g (גודל בבריטניה 5.5) להגביר את...
Size *
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Questar Boost Shoes: A running shoe with sneaker looks and plenty of cushioning for casual runners. A running shoe with sneaker style. Powered with boost™ for endless energy return, these women's running shoes are designed to cruise along the pavement. They feature a breathable open mesh upper. Weight: 265 g (size UK 5.5) boost™'s energy-returning properties keep every step charged with an endless supply of light, fast energy Open mesh upper for maximum breathability Moulded midfoot and heel cage for superior fit and stability TORSION® SYSTEM for midfoot integrity; ADIWEAR™ outsole offers the ultimate in high-wear durability Runner type: neutral; Stack height: 33.5 mm / 22.5 mm (10 mm differential)
להגביר את הנעליים מבקש: נעל ריצה עם מראה הנעל והרבה ריפוד עבור רצים מזדמנים. . נעל ריצה עם בסגנון נעלי ספורט מופעל עם דחיפה™ להחזרת אנרגיה אינסופית, נעלי הריצה של נשים אלה נועדו לשייט לאורך המדרכה. הם כוללים לנשימה לפתוח רשת העליון. משקל: 265 g (גודל בבריטניה 5.5) להגביר את האנרגיה של™ מאפיינים חוזרים לשמור על כל צעד טעונה עם אספקה אינסופית של אור, אנרגיה מהירה פתח שינוי העליון עבור יכולת נשימה מקסימלית וכלוב העקב עבור התאמה מעולה ויציבות פיתול® מערכת עבור midfoot תקינות ADIWEAR™ outsole מציעה את האולטימטיבית ללבוש עמידות ללבישה סוג רץ: נייטרלי; גובה מחסנית: 33.5 מ"מ/22.5 מ"מ (בהפרש של 10 מ"מ)
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x