Adidas - Men's Sequencials Climaheat Brushed Tights - Men - sports - Running - F93705

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
400.00 NIS 199.99 NIS

- 50%
Running in cold weather is no problem with these men's tights. They have climaheat™ insulation, made of hollow fibres that retain heat and dry quickly and make sure the cold doesn't stop you. Cut with an active FORMOTION® design, they feature a convenient zip pocket on the right hip.70 cm...
לרוץ במזג אוויר קר זה לא בעיה. עם הטייטס של הגברים האלה יש להם מחממים™ בידוד, עשוי סיבים חלולים ששומרים חום ויבש במהירות ולוודא הקור לא עוצר אותך. חותכים עם עיצוב פעיל formotion®, הם כוללים כיס zip נוח על הירך הימנית. 70 ס"מ תפר (גודל 50) climaheat™ בידוד משתמשת בסיבים...
SIZE *
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Running in cold weather is no problem with these men's tights. They have climaheat™ insulation, made of hollow fibres that retain heat and dry quickly and make sure the cold doesn't stop you. Cut with an active FORMOTION® design, they feature a convenient zip pocket on the right hip.70 cm inseam (size 50)climaheat™ insulation uses hollow-core fibres inspired by natural fur to trap more heat and dry faster FORMOTION® follows the natural movement of sport for a better fit and greater comfort in motion Zip pocket on right hip along waistband Draw cord on elastic waist; Ankle zips for convenience; Reflective details; Fitted fit85% polyester / 15% elastane fleece
לרוץ במזג אוויר קר זה לא בעיה. עם הטייטס של הגברים האלה יש להם מחממים™ בידוד, עשוי סיבים חלולים ששומרים חום ויבש במהירות ולוודא הקור לא עוצר אותך. חותכים עם עיצוב פעיל formotion®, הם כוללים כיס zip נוח על הירך הימנית. 70 ס"מ תפר (גודל 50) climaheat™ בידוד משתמשת בסיבים חלול ליבה בהשראת פרווה טבעית למלכודת יותר חום ויבש יותר formotion® מלווה את התנועה הטבעית של ספורט עבור התאמה טובה יותר ונוחות גדולה יותר בכיס Zip התנועה על הירך הימנית לאורך חגורת לצייר כבל על המותניים אלסטי; קרסולית לנוחות; פרטים משקפים; מצויד fit85% פוליאסטר/15% ציסטנe גיזת
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Adidas - Men's Sequencials Climaheat Brushed Tights - Men - sports - Running - F93705
Adidas - Men's Sequencials Climaheat Brushed Tights - Men - sports - Running - F93705
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x