Adidas Infant Real Madrid Home Kit White/Clear Grey/Onix S12661

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
249.99 NIS 99.99 NIS

- 60%
Younger fans of los Blancos can play with their style in this kids' soccer kit. Like Real's home uniform, it features mesh ventilation and the team badge on the shorts and shirt. 5.5" inseam (size Med) Jersey: Ribbed crewneck; Mesh ventilation inserts; Real Madrid crest printed on left chest; Sign-off...
מעריצים צעירים יותר של לוס בלאנקוס. יכולים לשחק עם הסגנון שלהם בערכת הכדורגל של הילדים כמו מדים ביתיים של Real, הוא כולל אוורור רשת ותג הקבוצה על המכנסיים הקצרים והחולצה. 5.5 "התפר (גודל מד) ג ' רזי: צווארון משונן; שינוי מוסיף אוורור; רכס ריאל מדריד המודפס על החזה השמאלי; הירשם...
Taille *
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Younger fans of los Blancos can play with their style in this kids' soccer kit. Like Real's home uniform, it features mesh ventilation and the team badge on the shorts and shirt. 5.5" inseam (size Med) Jersey: Ribbed crewneck; Mesh ventilation inserts; Real Madrid crest printed on left chest; Sign-off embroidered on front hem; Regular fit Shorts: Elastic waist; Real Madrid crest printed above left hem This product is part of the Better Place Program: Products are built in a sustainable way to make the world a better place Every fiber counts: Recycled polyester saves resources and decreases emissions 100% recycled polyester interlock
מעריצים צעירים יותר של לוס בלאנקוס. יכולים לשחק עם הסגנון שלהם בערכת הכדורגל של הילדים כמו מדים ביתיים של Real, הוא כולל אוורור רשת ותג הקבוצה על המכנסיים הקצרים והחולצה. 5.5 "התפר (גודל מד) ג ' רזי: צווארון משונן; שינוי מוסיף אוורור; רכס ריאל מדריד המודפס על החזה השמאלי; הירשם רקומים על השוליים הקדמיים; מכנסיים קבועים להתאמה: מותניים אלסטיים; רכס ריאל מדריד מודפס מעל שולי שמאלי מוצר זה הוא חלק מהתוכנית מקום טוב יותר: מוצרים בנויים בדרך בת קיימא כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר כל ספירות סיבים: פוליאסטר ממוחזר חוסך משאבים ומקטין פליטות 100% פוליאסטר ממוחזר שתלבים
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x