adidas crazyflight X Shoes BY2585

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
499.00 NIS 299.00 NIS

- 40%
Take charge of the net in these shoes. They feature energy-returning cushioning to fuel every jump. The textile upper includes foil reinforcements for stability and support, while the durable toe cap helps protect against foot drag. A non-marking outsole provides ideal grip all over the court. Energy-returning shoes built for...
. קח פיקוד על הרשת בנעליים האלה הם כוללים ריפוד החזרת אנרגיה לדלק כל קפיצה. הטקסטיל העליון כולל לסכל תגבורת עבור יציבות ותמיכה, בעוד כובע הבוהן עמיד עוזר להגן מפני לגרור את הרגל. Outsole ללא סימון מספק אחיזה אידיאלית בכל רחבי בית המשפט. הנעליים שהחזירו אנרגיה. שנבנו ליציבות בבית המשפט...
SIZE *
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Take charge of the net in these shoes. They feature energy-returning cushioning to fuel every jump. The textile upper includes foil reinforcements for stability and support, while the durable toe cap helps protect against foot drag. A non-marking outsole provides ideal grip all over the court. Energy-returning shoes built for stability on the court. • boost™ is our most responsive cushioning ever: The more energy you give, the more you get • SPRINTSKIN™ upper is a revolutionary laminated package for incredible support and reduced weight • ADITUFF™ for best abrasion resistance in the toe area Moulded PU sockliner for comfort and impact cushioning • NON MARKING top-grip rubber for excellent grip on all indoor surfaces
. קח פיקוד על הרשת בנעליים האלה הם כוללים ריפוד החזרת אנרגיה לדלק כל קפיצה. הטקסטיל העליון כולל לסכל תגבורת עבור יציבות ותמיכה, בעוד כובע הבוהן עמיד עוזר להגן מפני לגרור את הרגל. Outsole ללא סימון מספק אחיזה אידיאלית בכל רחבי בית המשפט. הנעליים שהחזירו אנרגיה. שנבנו ליציבות בבית המשפט • להגביר™ היא ריפוד התגובה ביותר שלנו אי פעם: אנרגיה יותר שאתה נותן, יותר אתה מקבל • שפרינצק™ העליון היא חבילה מהפכנית למינציה לתמיכה מדהימה משקל מופחת • ADITUFF™ לעמידות הטובה ביותר שחיקה באזור הבוהן sockliner מכוירים עבור נוחות והשפעה ריפוד • לא לסמן גומי העליון לאחיזה לאחיזה מעולה על כל משטחים מקורה
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x