adidas Arianna III Griosc / Iron Met / Flash Orange Woman - fitness-gym - Shoes B40569

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
300.00 NIS 199.00 NIS

- 34%
Womens adidas Arianna 3 Training Trainers in grey. Quality sports footwear with a great discount. For your daily groundwork, these versatile women’s training shoes give you soft cushioning and supportive comfort. Lightweight EVA cushioning in the heel increases comfort during high-impact workouts, and a wraparound overlay on the breathable mesh...
נשים אדידס אריאנה 3 הדרכה למאמנים באפור. ספורט איכות הנעלה עם הנחה גדולה. עבור הקרקע היומית שלך, אלה נעלי אימון של נשים רב-תכליתי לתת לך ריפוד רך ונוחות תומכת. משקל קל הריפוד EVA בעקב מגביר את הנוחות במהלך אימונים גבוהה השפעה, ואת כיסוי מעטפת על רשת שינוי נשימה מציעה תמיכה...
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה

Womens adidas Arianna 3 Training Trainers in grey. Quality sports footwear with a great discount. For your daily groundwork, these versatile women’s training shoes give you soft cushioning and supportive comfort. Lightweight EVA cushioning in the heel increases comfort during high-impact workouts, and a wraparound overlay on the breathable mesh upper offers lateral and medial support. - Mesh and perforated upper provides breathable support - Wraparound overlay provides lateral and medial support - Lightweight EVA in heel area for comfort and cushioning in high-impact movement - NON MARKING rubber outsole Textile and synthetic upper, Textile lining, Synthetic sole.

נשים אדידס אריאנה 3 הדרכה למאמנים באפור. ספורט איכות הנעלה עם הנחה גדולה. עבור הקרקע היומית שלך, אלה נעלי אימון של נשים רב-תכליתי לתת לך ריפוד רך ונוחות תומכת. משקל קל הריפוד EVA בעקב מגביר את הנוחות במהלך אימונים גבוהה השפעה, ואת כיסוי מעטפת על רשת שינוי נשימה מציעה תמיכה לרוחב והמדיאלי. -רשת ומחורר העליון מספק תמיכה לנשימה-כיסוי מעטפת מספק תמיכה לרוחב והמדיאלי-משקל קל EVA באזור העקב עבור נוחות וריפוד בתנועה גבוהה השפעה-לא סימון גומי החוצה הטקסטיל סינתטי העליון, טקסטיל רירית, הסוליה הסינתטית.

ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
adidas Arianna III Griosc / Iron Met / Flash Orange Woman - fitness-gym - Shoes B40569
adidas Arianna III Griosc / Iron Met / Flash Orange Woman - fitness-gym - Shoes B40569
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x