SHIPPING AND RETURNS | משלוחים והחזרות

ביטול הזמנה והחזרות
ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר

4.1
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר

4.2
ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן

4.3 
ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף ‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

4.4.
החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר

4.5.
ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה)

4.6.
 ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם

4.7
. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו

4.8
 במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור

4.9
מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

4.9.1.
 במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

4.9.2.
 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין

4.9.3.
 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו

4.9.4.
 אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו

4.9.5.
 אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה

4.9.6
. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.

4.10
. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

אספקת מוצר ומשלוח

3.1

ככל שידרשו דמי משלוח, אלו ישולמו במסגרת ביצוע ההזמנה עם התשלום בגין המוצר בהתאם לאופן השילוח ולאור לבחירת הלקוח את דרך השילוח

3.2
אספקת המוצרים תתבצע במקרה בו שולמו בגין המוצר ובגין דמי משלוח תמורה מלאה בלבד, לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה על ידו) תוך המועד שנקבע לכך בעמוד המוצר, ובהתאם לאופן המשלוח לאור בחירת הלקוח, כפי כשהופיע בעמוד ההזמנה

3.3
אספקת המוצרים תיעשה בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המפורסמת באתר ואשר כפופה לשינויים מעת לעת

3.4
הלקוח מבין ומסכים כי הזמנת המוצרים עלולה להיות מוגבלת לאזורים ולאפשרויות בהתאם לאמור בעמוד מדיניות המשלוחים וההחזרות באתר

3.5
מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם בכפוף להימצאותם של המוצרים שהוזמנו במלאי.

3.6
במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שהלקוח רכש באתר לא היה מצוי במלאי רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי מכל סיבה שהיא, החברה תיצור קשר עם הלקוח על מנת להעביר לו הודעה מתאימה. החברה תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי / חשבון הפייפאל או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב

3.7
 החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצר אשר נגרמו ע"י צדדים שלישיים לרבות ע"י חברות שילוח.